نقشه سایت تماس با ما English

 
 
 
 
 
 
 
صفحه اصلی >  اعضاء > اعضاء پژوهشی مركز 

دکتر محمد احمدپناه

عضو گروه روانشناسی بالینی

پست الکترونیک: ahmadpanah@umsha.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی

دکتر سعید افضلی

عضو گروه پزشکی قانونی

پست الکترونیک : saeid_tm@yahoo.com

لینک سامانه علم سنجی

دکتر محمد حقیقی

عضو گروه روانپزشکی

پست الکترونیک: haghighi@umsha.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی


دکتر علیرضا رحیمی

عضو گروه روانپزشکی

پست الکترونیک:  a.rahimi@umsha.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی


دکتر فرشید شمسایی

عضو گروه پرستاری

پست الکترونیک: shamsaei@umsha.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی