دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني همدان

مركز تحقيقات اختلالات رفتاري  و سوء مصرف مواد

 

رسالت مركز: مركز تحقيقات اختلالات رفتاري  و سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني همدان

با هدف ايجاد بستر مناسب جهت پژوهش و توليد علم و فناوري و تشويق و حمايت از پژوهشگران در سطح كشور و بين اللملي

از سال 1386 با اخذ موافقت اصولي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فعاليت خود را آغاز كرده است.

 

 

اهداف مركز:

1-توسعه وبكارگيري دانش بشري در زمينه علوم رفتاري و سوء مصرف مواد

2- انجام پژوهشهاي بنيادي اپيدميولوژيك و باليني در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني كشوربه منظور جوابگويي به نيازهاي جامعه اسلامي

3- جمع آوري، تنظيم وطبقه بندي اسناد ، مقالات ومدارك مربوط وانتشار آنها

4- تربيت نيروي انساني و محقق در حيطه هاي بهداشت روان، علوم رفتاري و روانپزشكي

5- ترغيب ، تشويق و بكار گيري محققين در عرصه هاي مربوطه

6- كوشش در جلب توجه وهمكاري مراكز تحقيقاتي و اجرائي مربوطه در داخل كشور

7- همكاري علمي با مراكز تحقيقاتي وآموزشي ساير كشورها وسازمانهاي بين المللي با رعايت قوانين ومقررات دولت جمهوري اسلامي ايران

 

 

اولويتهاي پژوهش مركز:

الف – وابستگي به مواد

 1 -  اپيدميولوژي واتيولوژي

2 – پيشگيري

3 – روشهاي درماني ونگهدارنده

4 – گروههاي پرخطر جمعيتي

5 – انواع مواد مخدر ومصرف آنان

6 – هم ابتلائي(  ( Comorbidity

 

 

  

ب -  علوم رفتاري

1 – روانپزشكي

2 – تحقيقات پايه وباليني روانشناسي

3 – اختلالات رفتاري

4 – سبك زندگي

5 – اپيدميولوژي واتيولوژي بيماريهاي روانپزشكي واختلالات رفتاري

6 – گروههاي جمعيتي پر خطر

7 – جامعه شناسي بيماريها واختلالات رفتاري

8 – روشهاي مختلف درماني اختلالات رفتاري وروانپزشكي

9 – بهداشت رواني

10– بحثهاي حقوقي وجرم شناسي

11 – تحقيقات علوم پايه مرتبط با بيماريهاي روانپزشكي واختلالات رفتاري

 

فعاليتهاي پژوهشي مركز در سال 1386:

1-     تصويب 14 مورد طرح تحقيقاتي كه در دست اجرا مي باشند.

2- چاپ كتاب 2 مورد با موضوع اعتياد

3- چاپ مقاله در مجلات انگليسي زبان 2 مورد

        چاپ مقاله در مجلات علمي داخلي 4 مورد

4- برگزاري دوره هاي بازآموزي و سمينار 7 مورد

5- ارائه مقاله در كنگره هاي خارج كشور: 2 مورد

     ارائه مقاله در كنگره هاي داخل كشور 6 مورد

در راستاي گسترش ارتباط علمي با مراكز تحقيقاتي كشور، مركز تحقيقات اختلالات رفتاري  و سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني همدان به عنوان عضو شبكه تحقيقات علوم اعصاب ايران از سال 1387 همكاري خود را آغاز نموده است.