نقشه سایت تماس با ما English

 
 
 
 
 
 
 
صفحه اصلی > اولویت ها و گرایش پژوهشی 

اولويتهاي پژوهشي مركز تحقيقات اختلالات رفتاري و سوء مصرف مواد

1.        سلامت رواني در دوره هاي مختلف زندگي( كودكي، نوجواني و.........)

2.        توسعه خدمات سلامت روان در قالب نظام درماني كشور

3.        آموزش بهداشت روان براي گروههاي مختلف جمعيتي

4.        مطالعات در زمينه برنامه هاي عملياتي پيشگيري از خشونت اجتماعي

5.        غربالگري اختلالات رواني

6.        مشاوره سلامت روان در گروههاي جمعيتي مختلف

7.        مداخله در بحران

8.        مطالعه در زمينه ارتقاء خدمات فوريتهاي روانپزشكي

9.        مطالعات مرتبط با مداخلات دارويي و روشهاي غير دارويي

10.    نياز سنجي خدمات سلامت روان در جامعه

11.    حمايت درماني و مراقبتي پيگير از بيماران رواني

12.    آموزش و مراقبت از خانواده بيماران رواني

13.    استفاده از الگوهاي آموزشي جديد در آموزش روانپزشكي

14.    بررسي هاي مرتبط با شيوع و فراواني اختلالات رواني و رفتاري در جامعه

15.    پيشگيري و مداخلات مرتبط با خودكشي

16.    مطالعه در زمينه كاهش تقاضا و سوءمصرف مواد

17.    روشهاي نوين دارويي و غير دارويي در سوءمصرف مواد

18.    بررسي وضعيت سلامت روان سالمندان

19.    حمايت و توانبخشي از خانواده هاي بي سرپرست  كودكان خياباني، معلولين

20.    اختلالات شايع روانپزشكي و رفتاري در كودكان

21.    بهبود بخشي و ارتقاء خدمات مشاوره اي و رواندرماني در جامعه

22.    تغيير در الگو و گرايش به سوء مصرف مواد

23.    راهكارهاي جلب حمايت و گسترش خدمات سلامت روان در جامعه

24.    سلامت رواني در گروهاي پرخطر

25.    مطالعات همه گير شناسي و علت شناسي در اختلالات رواني

26.    هنجاريابي و طراحي ابزارهاي بومي-فرهنگي حيطه سلامت رواني و علوم رفتاري

27.    بكارگيري و گسترش خدمات جامعه محور براي بيماران رواني

28.    برنامه ريزي و طراحي الگوهاي خدمات پيشگيري در سطوح مختلف در سلامت روان

29.    مطالعه در زمينه بهدات روان در مدارس و مركز صنعتي و سازمانهاي دولتي و غيردولتي

30.    آسيب هاي اجتماعي و رابطه آن با سلامت روان

 

گرایشهای پژوهشی مرکز:

·         برسی کارامدی درمانهای دارویی و غیر دارویی در اختلالات روانی

·         ابزار سازی و استاندارد سازی آزمونهای روانی-شناختی برای اختلالات روانی

·         مطالعة سبک زندگی و ارتباط آن با سلامت در زمینه های مختلف

·         انجام تحقیقات بین رشته ای در حوزه های علوم پزشکی با تاکید بر اختلالات روانی (مثل برسی اختلالات شناختی در بیماران دیابتی)

·         برسی اختلالات روانی در گروه های هدف مختلف از جمله جوانان، زنان و معلولین

·         هم ابتلائی سوء مصرف مواد با سایر اختلال های روانپزشکی

·         روشهای پیشگیری از اختلالات روانی و مسائل اجتماعی(زناشویی، خودکشی، سوء مصرف مواد و گروه های پرخطر)

·         انجام و مشارکت در طرح های ملی و بین المللی در حوزة علوم رفتاری