اولويتهاي پژوهشي مركز تحقيقات اختلالات رفتاري و سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشكي همدان

 

اولويتهاي پژوهشي مركز تحقيقات اختلالات رفتاري و سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشكي همدان در دوبخش اصلي وابستگي به مواد وعلوم رفتاري تعيين گرديده است .

از كليه اساتيد ، دانشجويان وافراد ذيربط كه علاقمند به همكاري در محورهاي ذكر شده با مركز مي باشند تقاضا منديم طرحهاي خود را در اسرع وقت به مركز تحقيقات واقع در بيمارستان فرشچيان ارائه ودر صورت نياز به اطلاعات بيشتر با شماره تلفن  8285015  تماس حاصل فرمايند.

 

 

الف – وابستگي به مواد

 1 -  اپيدميولوژي واتيولوژي

2 – پيشگيري

3 – روشهاي درماني ونگهدارنده

4 – گروههاي پرخطر جمعيتي

5 – انواع مواد مخدر ومصرف آنان

6 – هم ابتلائي(  ( Comorbidity

 

 

ب -  علوم رفتاري

1 – روانپزشكي

2 – تحقيقات پايه وباليني روانشناسي

3 – اختلالات رفتاري

4 – سبك زندگي

5 – اپيدميولوژي واتيولوژي بيماريهاي روانپزشكي واختلالات رفتاري

6 – گروههاي جمعيتي پر خطر

7 – جامعه شناسي بيماريها واختلالات رفتاري

8 – روشهاي مختلف درماني اختلالات رفتاري وروانپزشكي                   1

 

9 – بهداشت رواني

10– بحثهاي حقوقي وجرم شناسي

11 – تحقيقات علوم پايه مرتبط با بيماريهاي روانپزشكي واختلالات رفتاري

                                                                                                                           

محورهاي تحقيقاتي مركز تحقيقات اختلالات رفتاري و سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشكي همدان

 

گروههاي اجتماعي

گروههائي كه  اعتياد در آنان درحال افزايش است .

زنان

روستائيان

 

گروههاي پرخطر

دختران فراري

كارگران

فرزندان معتادين

همسران معتادين

فرزندان خانواده هاي در هم شكسته

بيماران روانپزشكي مزمن

بيماران داراي مشكلات جنسي

زندانيان (در زندان وپس از ترخيص )

نوجوانان

كودكان ونوجوانان مراكز اصلاح وتربيت (در مركز و پس از ترخيص)

خانواده هاي زندانيان

دانشجويان

دانش آموزان

سربازان

 

مطالعات سبب شناختي

معنويت ودين ونقش آن در درمان وپيشگيري

فرهنگ ملي وخرده فرهنگها

وضعيت (طبقه )اجتماعي – اقتصادي

تحولات اقتصادي

سرمايه اجتماعي محل

سبكهاي مديريت محلهاي كار                                   

                                                                                                                                                                             

عوامل روانشناختي

روابط والدين وفرزندان

سبك فرزند پروري

عوامل مرتبط با خود(Self) مثل خود انگاره (self-image)،خود پنداره (self-concept)، عزت نفس (self-worth) اعتماد به نفس (self-esteem) ،خود كنترلي(self-control/ self-management) ، خود كنترلي هيجاني (emotional-self-control) و هوش هيجاني

 

وضعيتهاي هويت يابي

سبكهاي دلبستگي

سبك زندگي

كمال طلبي

خلاقيت با تاكيد بر وجوه پيشگيرانه

سلامت رواني / چند ا بتلائي         (comorbidity)

 

 

مطالعات زيست شناختي وعوامل زيستي – طبي

مطالعات همه گير شناسي و وراثتي

نرمينگي عصبي (نوروپلاستيتيي ) تعديل عوامل وراثتي با مداخلات محيطي

اعتياد درمانزاد    (Iatrogenic)

 

 

فرآيندهاي تاب آوري

در برابر عوامل خطر شناخته شده به ويژه:

 فقر                                                                                      طلاق

 مهاجرت                                                                    برچسب زني                                                                  فشارهمتايان                                                                         بلاياي طبيعي

عضويت در گروههاي پرخطر                                                بلاياي انسان ساخت

كار سخت                                                                            جنگ

تجاوز

 

                                                                      

 

                                                                 

 

محورهاي موضوعي:

 

توانمند سازي وارزشيابي سازمانهاي مردم نهاد (سمن NGO)واجتماع محور (سام )

ارزشيابي سيا ستهاي جرم زدائي وجرم انگاري.

مطالعه ساختارهاي كاهش جرم در جهان

تدوين شاخصهاي وضعيتي جمعيتها .

ساخت يا استانداردسازي مقياسهاي قابل استفاده در پيشگيري ، درمان ، باز تواني وكاهش زيان .

مواد جديد (آمفتامين ، كراك ، نورجيزك و.......)

-         مواد دروازه اي (سيگار ،قليان ،حشيش والكل )

-         ارزشيابي روشهاي ابداعي وتحليل هزينه – فايده وهزينه –اثر بخشي روشهاي رايج پيشگيري وارتقاي سلامت رواني اجتماعي

-         آموزش مهارتهاي زندگي

-         مقاومت در برابر هنجارهاي مؤيد مصرف

-         كاهش برچسب زني

-         كاهش از خود بيگانگي

-         افزايش تعلق محلي واجتماعي

-          افزايش مشاركت محلي واجتماعي

-         استفاده از رسانه هاي گروهي

-          اصلاح روش مشكل گشائي هيجاني

-         اصلاح هيجان طلبي/ لذت طلبي

-         تقويت كنترل تكانه

-         تقويت تخفيف تاخيري (delay discount)

 

 

- ارزشيابي روشهاي ابداعي وتحليل هزينه –فايده وهزينه – اثربخشي روشهاي رايج درمان وباز توا ني (به ويژه درمانهاي غيرداروئي ،مقابله با وسوسه وپيشگيري از عود)  

- ارزشيابي روشهاي ابداعي وتحليل هزينه –فايده وهزينه اثر بخشي روشهاي رايج كاهش زيان

- سبب شناسي شكست درمان وعود وشكست كاهش زيان

 - ارزيابي رفتارهاي پرخطر

-         دلايل كار بردي نشدن تحقيقات

-         آينده پژوهي

-         برنامه هاي راهبردي

-         طراحي برنامه هاي جامع كاهش عرضه وتقاضا و زيان                                                        

-         تبيين مدلهاي كاهش تقاضا

           -   شناسائي پيشگيري پذيرترين گروهها

           -  ارزشيابي مدلهاي اعتياد در برنامه

 

  -  تحقيقات علوم پايه در زمينه روانشناسي وعلوم رفتاري

  -  بحث هاي حقوقي بيماران روانپزشكي واختلالات رفتاري وجرم