نقشه سایت تماس با ما English

 
 
 
 
 
 
 
صفحه اصلی > درباره ما > اهداف، چشم انداز و ماموریت 

 

اهداف و چشم اندازمركز:

1-توسعه وبكارگيري دانش بشري در زمينه علوم رفتاري و سوء مصرف مواد

2- انجام پژوهشهاي بنيادي اپيدميولوژيك و باليني در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني كشوربه منظور جوابگويي به نيازهاي جامعه اسلامي

3- جمع آوري، تنظيم وطبقه بندي اسناد ، مقالات ومدارك مربوط وانتشار آنها

4- تربيت نيروي انساني و محقق در حيطه هاي بهداشت روان، علوم رفتاري و روانپزشكي

5- ترغيب ، تشويق و بكار گيري محققين در عرصه هاي مربوطه

6- كوشش در جلب توجه وهمكاري مراكز تحقيقاتي و اجرائي مربوطه در داخل كشور

7- همكاري علمي با مراكز تحقيقاتي وآموزشي ساير كشورها وسازمانهاي بين المللي با رعايت قوانين ومقررات دولت جمهوري اسلامي ايران


ماموریت مرکز:

·         انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظر ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی

·         جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها

·         تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه اختلالات رفتاري و سوء مصرف مواد 

·         ترغیب تشویق و بکارگیری محققین

·         کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور

·         همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران