نقشه سایت تماس با ما English

 
 
 
 
 
 
 
صفحه اصلی > درباره ما > اساسنامه مركز تحقيقات 

                                   دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني همدان

اساسنامه مركز تحقيقات اختلالات رفتاري  و سوء مصرف مواد

 

ماده1- به منظور گسترش پژوهش وارائه راه حل در امور بهداشتي درماني وبه موجب اين اساسنامه مركز تحقيقات اختلات رفتاري و سوء مصرف مواد كه در اين اساسنامه مر كزتحقيقات سينا ناميده مي شود براي تامين اهداف زير مورد موافقت اصولي قرار گرفت .

 

ماده2- اهداف:

1-توسعه وبكارگيري دانش بشري در زمينه علم

2- انجام پژوهشهاي بنيادي اپيدميولوژيك وباليني در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني كشوربه منظور جوابگويي به نيازهاي جامعه اسلامي

3- جمع آوري، تنظيم وطبقه بندي اسناد ، مقالات ومدارك مربوط وانتشار آنها

4- تربيت نيروي انساني ومحقق در زمينه

5- ترغيب ، تشويق وبكار گيري محققين

6- كوشش در جلب توجه وهمكاري مراكز تحقيقاتي واجرائي مربوطه در داخل كشور

7- همكاري علمي با مراكز تحقيقاتي وآموزشي ساير كشورها وسازمانهاي بين المللي با رعايت قوانين ومقررات دولت جمهوري اسلامي ايران

 

ماده 3- اركان مركز عبارتند از :

       الف-: شورايعالي

         ب- رئيس مركز

 

ماده 4- اعضاء شورايعالي مركز عبارتند از :

 1-    رئيس دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني همدان

2-    معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني همدان

3-   معاون امور بهداشتي دانشگاه علو پزشكي وخدمات بهداشتي درماني همدان

4-   رئيس مركز

5-   سه نفر از اعضاء هيئت علمي مركز با پيشنهاد رئيس مركز وتائيد رئيس دانشگاه

 

ماده 5- وظايف شورايعالي مركز بشرح زير مي باشد:

1-    تصويب خط مشي پژوهشي مركز

2-  تصويب طرحهاي همكاري با ساير دانشگاهها وموسسات آموزشي پژوهشي داخل وخارج كشور وسازمانهاي بين المللي مطابق مقرات وضوابط مربوطه

3-     بررسي وتصويب گزارش سالانه فعاليتهاي مركز

 

4-     بررسي وتصويب بوجه سالانه مركز در محدوده اعتبارات تخصيصي وبا رعايت ضوابط قانوني

5-     تصويب دستورالعمل هاي مربوط به امور داخلي شورايعالي ودستورالعمل هاي اجرائي مركز تحقيقات

6-     پيشنهاد سازمان وتشكيلات مركز

تبصره : مصوبات شورايعالي مركز بر اساس سياستهاوخط مشي ها وهماهنگي با وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي خواهد بود. .

    ماده 6- رئيس مركز به پيشنهاد شورايعالي مركز وحكم رئيس دانشگاه علوم پزشكي هر چهار سال يكبار منصوب

          ميگردد وانتخاب مجدد او بلامانع است.

   ماده 7- وظايف رئيس مركز :

      رئيس مركز بالاترين مقام اجرائي مركز است ودر حدود ضوابط قانوني ومصوبات شورايعالي جهت اجراي وظايف

           وظايف وامور محوله اقدام مي نمايد.        

   ماده 8- اعضاء مركز: مركز داراي دو نوع عضو بشرح زير است :

   الف) اعضاء پيوسته : كه اعضاء هيئت علمي وكارشناس تمام وقت مركز هستند.

   ب ) اعضاء وابسته : كه اعضاء هيئت علمي ساير گرو ههاي دانشگاه علوم پزشكي ويا ساير دانشگاهها وموسسات آموزش  

            عالي هستند.  

  ماده9 – منابع مالي مركز :

   الف) در آمدهاي حاصله از خدمات مركز طبق ضوابط قانوني

   ب ) كمك و هداياي اشخاص حقيقي وحقوقي

   ج ) اعتبارات دولتي در صورت تخصيص

    با توجه به مصوبه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي ، اين اساسنامه در 9ماده ويك تبصره به تصويب رسيد . 

 بديهي است در صورتيكه طبق ضوابط دستورالعمل اجرايي نحوه اخذ مجوز تاسيس مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي (دولتي – غير دولتي) ونحو ه ارزشيابي آنها مصوب 30/2/81 شوراي گسترش دانشگاها، مركز مذكور در مهلت پيش بيني شده ، موفق به اخذ موافقت نهايي نگرديد اين اساسنامه بلا اثر خواهد شد .