نام: محمد

 

نام خانوادگي: احمدپناه

سمت: رئيس مركز تحقيقات

تحصيلات: دكتري تخصصي علوم شناختی (روانشناسی شناختی) 

رتبه علمي: دانشيار

شماره تماس: 38271066-081

 

رزومه پژوهشی (CV)