فعاليتهاي پژوهشي مركز تحقيقات اختلالات رفتاري و سوء‌مصرف مواد 1389

كتاب

1-     احمدپناه ، محمد ( 1389) آموزش وپرورش قبل از دبستان کودکان با آسیب بینایی انتشارات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش تهران

 

 

طرحهای پژوهشی                                                       

بررسي شيوع اختلالات بيش فعالي وكمبود توجه در دانش آموزان مدارس ابتدائي شهر همدان                                                                                             آقاي مصطفايي                      

3/8/86

22/4/89

بررسی میزان فراوانی اختلال بدریختی بدن و اختلالات روانی توام با آن در داوطلبان جراحی بینی                                                                                                            آقاي دكتر رحيمي                                    

10/11/87

11/3/89

بررسي 10 ساله خودكشي هاي موفق و اقدام به خودكشي در استان همدان        دكتر قلعه ايها                    

13/12/86

11/2/89

مقايسه مشكلات رواني قبل و بعد از كرونري باي پس                                   آقاي دكتر صفي آريان                                                                                                                                                                                                        

3/4/89

 

بررسي تاثير درمانهاي دارويي و رفتاري بر حافظه كاري كودكان با اختلال نقص توجه همراه با فزون كنشي                                                      آقاي دكتر احمدپناه

3/4/89

 

بررسي تاثير سيكل قاعدگي بر موارد اقدام به خودكشي با داروها ومواد شيميايي در بيماران مراجعه كننده به بخش مسمومين بيمارستان فرشچيان                                    آقاي دكتر افضلي

17/5/89

16/6/89

ساخت و هنجاريابي آزمون باليني ناميدن اسم وفعل براي بزرگسالان فارسي زبان

خانم دكتر جهانگرد

31/4/88

31/5/89

بررسي فراواني افسردگي يكسال پس از زايمان در مادران با و بدون سابقه افسردگي پس از زايمان

                                                                                                                خانم دكتر بحريني

3/4/89

 

بررسي اثر ترازوسين  بر عارضه تعريق ناشي از مصرف سرترالين در بيماران مبتلا به افسردگي طي يك كار آزمايي باليني                                 پايان نامه تحقيقاتي

23/2/89

 

بررسي ارتباط بين اختلال وسواس – اجبار و سردرد ميگرني                            خانم دكتر سيديان

23/2/89

 

مقايسه تاثير درماني ECT  در بيماران مانيك و بدون تركيب همزمان با والپرايت سديم

دكتر بيگدلو

23/2/89

 

بررسي فراواني تجربيات نزديك مرگ الگوها و عوامل موثر بر آن در نجات يافتگان از ايست قلبي در بيمارستانها اكباتان – بهشتي و بعثت در فروردين ماه 89 تا 90

                                                                                             پايان نامه دكتر امير حسين درويشي

23/2/89

 

بررسي مقايسه اي  اثر قطع يا ادامه والپرايت سديم در طي درمان تشنج الكتريكي بر عملكرد شناختي پاسخ به درمان و خصوصيات تشنجي در بيماران مبتلا به اختلال دو قطبي   

  آقاي دكتر حقيقي

3/4/89

 

بررسي مقايسه اي اختلال خواب در زنان گروه سني منويوز و يره يوز و اثر آن بركيفيت زندگي

پايان نامه خانم دكتر سمائي

3/4/89

 

بررسي سطح مهارتهاي ارتباطي و رابطه آن با سازگاري شغلي در بين كارمندان شاغل در شبكه بهداشت و درمان شهرستان بهار در سال 1389           آقاي افسر- آقاي دكتر احمدپناه  

17/5/89

 

عنوان بررسي تاثير درمانهاي دارويي و رفتاري بر حافظه كاري كودكان با اختلال نقص توجه همراه با فزون كنشي                                                      آقاي دكتر احمدپناه

3/4/89

 

بررسي تاثير دلبستگي و نزاع والدين بر خود كار آمدي و وضعيت تحصيلي دانشجويان سال اول دانشگاه علوم پزشكي همدان                                        خانم دكتر پارسا                               

22/8/89

6/9/89

 

پيش بيني سوء مصرف مواد  بر اساس ويژگيهاي شخصيتي                             خانم ارجي      

19/6/88

 

 

 

مقالات علمي پژوهشي داخلي سال 89:

1- بررسي يك ساله تغييرات راديو گرافي قفسه سينه در بيماران مسموم با تركيبات اپيوئيدي در همدان

2- بررسي فراواني سوء مصرف مواد در بيماران بستري در بخش هاي روانپزشكي بيمارستان فرشچيان

3- بررسي ارتباط علائم روانپزشكي با اعتياد به اينترنت در دانشجويان دانشگاههاي شهر اصفهان

4- بررسي نيازهاي بهداشت رواني مردم شهر همدان

5- فرآيند يادگيري خواندن در كودكان با آسيب بينايي و عادي

6- مقايسه ميزان استرس تجربه شده و راهبرد هاي مقابله اي در بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونر قلب و افراد سالم

7- بررسي ارتباط علائم روانپزشكي با اعتياد به اينترنت در دانشجويان دانشگاه هاي سهر اصفهان

 

 

مقالات خارجي(ISI)

Correlates of video games playing among adolescents in an lslamic country

                                                                           آقاي دكتر معيني – آقاي دكتر اله وردي پور

سمينار داخلي سال 89 :

فرايند ياد گيري خواندن در زبان فارسي – پذيرش از چهارمين كنگره بين المللي علائم شناختي آقاي دكتر احمدپناه

تاثير متقابل شناخت و فرهنگ از ديد تحقيقات بين فرهنگي – سمينار ملي دانشگاه آزاد اسلامي – آذربايجان غربي

 

 سمينار خارجي :

1-       Modulation of Memory Processing by Donepezil in  Healhy Young Male Rats

                                                                                         آقاي دكتر شهيدي – آقاي دكتر قلعه ايها

      2- The effect of opacity and frequency on naming Persian words                     

  SSSR                                                     Berlin    15تا 18تير                  آقاي دكتر احمدپناه

 

     3- Role of Hippocampal GABA-A Receptors on the Spatial Learning and Memory in Rat

                                                                                                                   آقاي دكتر شهيدي  

   4 –4th asia pacific confevence on suicide prevention of international association of suicide prevention , Brisbane, Australia ,17-20 NOV 2010                                                                                                                         

 

                                                                                                                                          دكتر حسيني

 

كارگاه سال 89

    1- كارگاه يك روزه پژوهش و درمان در حوزه مواد مخدر و اعتياد     16/2/89

     2- كارگاه يك روزه دارو درماني عصبي ( ويژه داروسازان )                15/2/89

3-كارگاه :‌كنفرانس علمي آموزش پزشكان عمومي براي پيشگيري از خودكشي  8/7/89

4-برنامه مدون روانپزشكي 2 ويژه پزشكان عمومي      5/8/89

5- برنامه مدون روانپزشكي 3                      17/9/89