محمد کاظم ضرابیان

روان شناسی

 

ایمیل:

mk.zarabian@umsha.ac.ir

آدرس دفتر:

همدان بیمارستان سینا .شماره تلفن محل کار :  09183190846 مرکز آموزشی درمانی روان پزشکی و روان شناسی بالینی بیمارستان فرشچیان سینا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقاله ها

 

همایش‌ها

 

طرح‌های پژوهشی

 

 

سرپرستی پایان‌نامه‌ها