احمد حیدری پهلویان

روانپزشکی

 

ایمیل:

heidaripahlavian@umsha.ac.ir

 

 

 

 

مقاله‌ها

شادمانی اصیل  ماهنامه فولاد. ‏1388

خصومت ورزی ، تیپ شخصیتی و بیماری عروق کرونر  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان نویسنده اول. ‏1387

مقاله نظری با عنوان نکاتی چند در باره ارزشیابی استادان دانشگاه (مقاله آموزشی )  نشریه آموزشی ، پژوهشی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان. ‏1385

Role of attributional style in clinical depression  ‏1384

Comparing stress coping strategies Among Indian and Iranian clinical and non- clinical populations  ‏1384

مقاله پژوهشی با عنوان مقایسه ویژگیهای شخصیتی معتادان به مواد مخدر با افراد غیر معتاد سا کن همدان چاپ شده  مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان. ‏1382

مقاله پژوهشی با عنوان بررسی متغییر های فردی و سازمانی موثر بر بهداشت روانی کارکنان یکی از زندانهای کشور چاپ شده  مجله پژوهش در علوم بهداشتی. ‏1380

مقاله پژوهشی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان یکی از زندانهای کشور چاپ شده  مجله پژوهش در علوم بهداشتی. ‏1380

مقاله پژوهشی با عنوان بررسی مقایسه ای برخی متغیرهای موثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان شا هد و غیر شاهد دانشگاه علوم پزشکی همدان چاپ شده  مجله علمی پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران. ‏1379

مقاله پژوهشی با عنوان بررسی مقایسه ای عوامل روانی اجتماعی و موثر بر سلا مت روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان شاهد استان همدان چاپ شده  مجله علمی پژوهشی اندیشه ورفتار نویسنده اول. ‏1379

مقا له نظری با عنوان نقش انسانهای با انگیزش پیشرفت در توسعه اجتماعی اقتصادی جامعه  مجله علمی آموزش تدبیر وابسته به سازمان مدیریت صنعتی. ‏1378

مقاله پژوهشی با عنوان رابطه منبع کنترل درونی بیرونی با افسردگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان  مجله معتبر علمی پژوهشی اندیشه و رفتار. ‏1378

مقاله پژوهشی بررسی متغییر های روانی اجتماعی موثر بر 1029 مورد اقدام به خود کشی در مراجعین به مراکز آموزشی درمانی شهر همدان  مجله معتبر علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان. ‏1378

مقاله نظری با عنوان روانشناسی سبکهای مدیریت کارآمد و ناکار آمد  مجله اجتماعی فرهنگی فولاد. ‏1378

مقاله پژوهشی با عنوان عوامل روانی اجتماعی و اپیدمیدلوژیک موثر بر اقدام به خود کشی در استان همدان چاپ شده  مجله تخصصی علمی پژوهشی اندیشه و رفتار. ‏1376

مقاله پژوهشی کارایی تکنیک مواجهه تجسمی با تکنیک درمان شناختی رفتاری در درمان مبتلا یان به افکار وسواسی چاپ شده  مجله معتبر علمی پژوهشی پژوهشهای روان شناختی. ‏1376

 

همایش‌ها

سمینار دو روزه ی ایمنی و سلامت در مراکز آموزشی و درمانی(فرسودگی شغلی در کارکنان مراکز خدمات بهداشتی و درمانی و راهبردهای پیشگیری از آن  کنگره سراسری ایمنی و سلامت در مراکز آموزشی درمانی بهداشتی. ‏1389

سمینار توجیهی آشنایی با اخلاق و آداب معلمی  شرکت در کارگاه آموزشی. ‏1388

مقاله پژوهشی بررسی مقایسه ای انواع اختلال های روانی در معتادان به مواد مخدر وافراد غیرمعتاد ساکن همدان  نخستین کنگره روانشناسی بالینی ایران. ‏1384

Comparing stress coping strategies among Indian and Iranian clinical and nonclinical populations  ‏1384

National seminar on current perspectives on the nature and Treatment of fluency disorders  ‏1383

How culture affects patients coping strategies?  ‏1383

Mental disorders in addicts as compared to normal population in Iran  ‏1383

همکار در مقاله پژوهشی مشترک با عنوان بررسی جنبه های کلینیکی ، پارا کلینیکی وژنتیکی c UTIS Laxa مادرزادی به منظور تشخیص زودرس آن در خانواده های پرخطر  اولین کنگره سراسری تشخیص زودرس بیما ریها. ‏1382

National conference on couple and family systems.  ‏1382

Annual conference on Indian concepts of mental health  ‏1382

Assessment of mental ability in a 14 year old girl affected with congenital cutis laxa  ‏1381

کاربرد رواند رمانی درطب  برنامه مدون وبا آموزی پزشکان عمومی. ‏1380

راهبرد های پیشگیری ازاعتیاد  همایش یک روزه پیشگیری ازاعتیاد. ‏1379

مقاله پژوهشی با عنوان بررسی برخی متغیرهای موثر برعملکردتحصیلی وسلامت روانی دانشجویان شاهد وغیر شاهد دانشگاه علوم پزشکی همدان 1379  همایش کشوری آموزش پزشکی. ‏1379

اهمیت بهداشت روانی  همایش یک ر وزه بهداشت روان. ‏1378

درمانهای غیر دارویی درروانپزشکی  برنامه مدون باز آموزی روانپزشکی وپزشکان عمومی. ‏1378

مقاله پژوهشی به عنوان بررسی عوامل موثربرسلامت روانی کارکنان یکی اززندانهای کشور  کنگره سراسری مسائل روانشناختی درنیروهای نظامی. ‏1378

بهداشت روانی جوانان  همایش بهداشت روانی. ‏1377

روانشناسی وطب کار  همایش یک روزه طب کار. ‏1377

بررسی عوامل روانشناختی واجتماعی موثر براقدام به خودکشی362مورد مراجعین بیمارستان سینای همدان  نخستین کنگره کشوری انجمن روانشناسی ایران. ‏1376

جنبه های روانشناختی طب کار  برنامه مدون باز آموزی طب کارونیز پزشکان عمومی. ‏1375

مشکلات روانی رشد بی رویه جمعیت  همایش یک روزه جمعیت وتنظیم خانواده. ‏1375

بهداشت روانی محیط کار  سمینار بهداشت روانی. ‏1374

ارائه مقاله پژوهشی طرح نیمه تجربی مقایسه دوراهبرددرمانی دردرمان مبتلایان به افکاروسواسی  کنگره سالیانه روانپزشکی وروانشناسی بالینی. ‏1373

 

طرح‌های پژوهشی

بررسی رابطه منبع کنترل درونی – بیرونی باافسردگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان  

بررسی شرایط محیط کار،سلامت جسمی ،روانی ورضا یتمند ی شغلی کارکنان اداره کل زندانهای همدان  

بررسی مقایسه ای چندوجهی ویژگیهای شخصیتی معتادان به موادمخدر باجمعیت عادی شهر همدان  

بررسی مقایسه ای وضعیت روانی ،اجتماعی وآموزشی دانشجویان شاهدوغیرشاهددانشگاه علوم پزشکی همدان  

بررسی وضعیت روانی اجتماعی و اپیدمیولوژیک اقدام کنندگان به خودکشی درشهرهمدان  

مقایسه میزان استرس، راهبردهای مقابله باآن و تیپ شخصیتی دربیماران انفارکتوس قلبی و افرادسالم شهر همدان  

مقایسه میزان استرس، راهبردهای مقابله باآن و تیپ شخصیتی دربیماران انفارکتوس قلبی و افرادسالم شهر همدان  

 

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

بررسی فراوانی افسردگی دربیماران مبتلا به استروک (سکته مغزی) ، بستری شده در بخش نورولوژی بیمارستان سینای همدان  ‏1386 -

بررسی فراوانی مارکرهای سرولوژی HIV هپاتیت Bو هپاتیت Cدر افراد مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری همدان  ‏ - 1385

مقایسه میزان سلامتی روانی روانی در افراد سیگاری و غیر سیگاری شهر همدان  ‏ - 1385

بررسی فراوانی علائم مهم روانی دربیماران مسلول مرکز بهداشت شهرستان همدان  ‏ - 1379

بررسی توصیفی بیماران بستری به علت خودسوزی دربیمارستان امام خمینی همدان  ‏ - 1378

بررسی میزان فراوانی افسردگی دردانش آموزان دبیرستانهای دولتی،نمونه دولتی وغیر انتفاعی ناحیه یک شهرهمدان  ‏ - 1378

میزان افسردگی دربین دانش آموزان ورزشکاروغیر ورزشکار مقطع متوسط شهرستان همدان  ‏ - 1378

بررسی فراوانی افسردگی دربیماران مبتلا به میگرن مراجعه کننده به کلینیک تخصصی مغزواعصاب بیمارستان سینای همدان  ‏ - 1377

بررسی میزان وشدت ابتلا به افسردگی درمبتلا یان به اختلالات انعقادی ارثی  ‏ - 1377