محمد حقیقی

روانپزشکی

 

ایمیل:

haghighi@umsha.ac.ir

آدرس دفتر:

دانشکده پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 مقاله. 8 همایش. 3 طرح پژوهشی.

 

مقاله‌ها

Personality disorders in treatment-seeking substance dependent atients  ‏1467

Covert orienting visual attention in full remitted single manic patients  ‏1387

Bifrontal versus Bitemporal electroconvulsive Therapy in severe manic patients  ‏1387

 

همایش‌ها

اختلالات خلقی در ایران در امتداد گذشته  برنامه کنفرانس علمی. ‏1388

سمینار دو روزه اختلالات جنسی و مشاوره ی ازدواج  شرکت در برنامه های آموزش مداوم. ‏1388

کنفرانس علمی یک روزه کما  شرکت در برنامه های آموزش مداوم. ‏1388

کنفرانس علمی یک روزه مشاوره در روانپزشکی  شرکت در دوره آموزش مداوم. ‏1388

کنفرانس علمی یک روزه نوروسایکیاتری  شرکت در دوره آموزش مداوم. ‏1388

برنامه مدون یکروزه روانپزشکی  شرکت در دوره آموزش مداوم. ‏1387

کنفرانس علمی یک روزه اختلال کاهش توجه و بیش فعالی ADHD  شرکت در دوره آموزش مداوم. ‏1387

شرکت در پنجمین دوره آموزشی درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست  شرکت در پنجمین دوره آموزشی. ‏1385

 

طرح‌های پژوهشی

بررسی برخی از ویژگیهای روانسنجی ابزار نوین غربالگری نیمه شیدایی در بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی  

بررسی تاثیر اضافه نمودن ممانتین به درمان دارویی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری مقاوم به درمان  

نیاز سنجی آموزشی از دستیاران روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان در زمینه خودکشی