علی قلعه ایها

روانپزشکی

 

ایمیل:

ghaleiha@umsha.ac.ir

آدرس دفتر:

همدان –خیابان میرزاده عشقی –بیمارستان سینا

تلفن دفتر:

8274184-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 مقاله. 28 همایش. 8 طرح پژوهشی. 23 سرپرستی پایاننامه

 

مقاله‌ها

بررسی تاثیر مراقبت های پرستاری در منزل بر درمان بیماران اسکیزوفرنیک بستری در بیمارستان همدان  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. ‏1386

Assessing protective factors against drug abuse among high school students:Self-control and extended parallel process model  ‏1386

بررسی اپیدمیولوژیک اقدام کنندگان به خود کشی بستری در بیمارستان سینا همدان از سال 80 تا1381  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان نفر اول دوره 13 4 زمستان 1385. ‏1385

بررسی اپیدمیولوژیک ضرب و جرح و آسیب های ناشی از آن در مراجعین سال 1381 مرکز پزشکی قانونی همدان  مجله علمی پزشکی قانونی. ‏1385

بررسی دیدگاههای مردم شهر همدان در مورد روشهای موثر در کاهش عرضه و تقاضای مواد مخدر  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان نفر دوم. ‏1385

 

همایش‌ها

(PTSD )  برنامه مدون پزشکان عمومی. ‏1385

اختلال افسردگی اساسی  برنامه مدون روانپزشکی ویژه پزشکان عمومی. ‏1385

وسواس  برنامه مدون روانپزشکی ویژه پزشکان عمومی. ‏1385

جایگاه روانپزشکی در قانون  برنامه مدون ویژه پزشک و قانون. ‏1384

حشیش و سو ء مصرف آن  سمینار تخصصی ترک اعتیاد. ‏1384

مواد جدید  سمینار سو ء مصرف مواد در نوجوانان. ‏1384

اختلال اسکیزوالکتیو  برنامه مدون روانپزشکی. ‏1383

اختلال دو قطبی  برنامه مدون ویژه پزشکان عمومی. ‏1383

اختلال هذیانی  برنامه مدون روانپزشکی. ‏1383

دمانس  برنامه مدون ویژه پزشکان عمومی. ‏1383

روانپزشکی قانونی و مشکلات آن  همایش پزشک و قانون. ‏1383

ضد اضطرابها  برنامه مدون ویژه پزشکان عمومی. ‏1383

آمفتامینها  برنامه مدون آموزش مداوم. ‏1382

اختلالات خواب  برنامه مدون آموزش مداوم. ‏1381

شب ادراری  سطح بیمارستانها. ‏1381

کوکائین درمان مسمومیت وترک  کارگاه پیشگیری و درمان اعتیاد. ‏1381

مواد افیونی علائم و درمان  کارگاه آموزش پیشگیری و درمان اعتیاد. ‏1381

اسکیزوفرنیا  برنامه مدون آموزش مداوم روانپزشکی. ‏1380

مشکلات یادگیری  کارگاه بهداشت مدارس. ‏1380

اختلال استرس پس از حادثه  برنامه مدون آموزش مداوم روانپزشکی. ‏1379

اختلال وسواس جبری  برنامه مدون آموزش مداوم روانپزشکی. ‏1379

اسکیزوفرنیا  برنامه مدون آموزش مداوم <